Өзіндік үлгідегі дипломдардың нысандары

Өзіндік үлгідегі дипломдардың нысандары

Өзіндік үлгідегі білім туралы құжаттар “қатаң есептілік бланкісі” мәртебесіне ие және оларды дайындау арнайы қорғалған материалдарды қолдана отырып жүргізіледі, бұл жалған құжаттардың өндірілуіне жол бермейді, ал анықталған жағдайда – осындай жалғандықты кепілді түрде анықтайды.

Өзіндік үлгідегі құжат мыналардан тұрады:

1) көлемі 300 х 210 мм Қатты мұқаба;

2) көлемі 300 х 210 мм жапсырмалар;

3) қосымшалар.

Құжаттың мұқабасы дайындалады:

1) Үздік құжат үшін-қызыл түсті;

2) қалған құжаттар үшін — қою көк түсті.

3) магистратура- қызыл қоңыр

Құжаттың мұқабасында:

1) жоғарғы жағында мемлекеттік тілде “Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті ”деген бедерлі жазу логотипі бар.

2) логотип бейнесінің астында мемлекеттік тілдегі құжат түрінің бедерлі атауы көрсетіледі.

3) құжаттың ішкі мұқабасының төменгі жағында (оң жақ) QR- коды орналасқан.

4) құжаттың ішкі мұқабасының жоғары жағында (оң жақ)  институци орналасқан

 

Бакалавр дипломының макеті

 

Үздік бакалавр дипломының макеті

 

 

Магистр дипломының макеті

 

 

Қосымша парақтардың, қосымшалардың бланкілері қорғаныш дәрежелері бар арнайы қағазда (су белгілерімен) басылады

««Білім беру сапасын қамтамасыз ету жөніндегі тәуелсіз агенттік (IQAA)»

Бакалавр, магистр жоғары білімі туралы құжаттың қосымша парағының сол жақ ішкі жағында мемлекеттік тілдегі мазмұны, ал оң жағында-орыс және ағылшын тілдеріндегі мазмұны көрсетіледі.

Жоғары білім туралы дипломдар үшін “Үздік” деген сөз жапсырмалардың беткі жағына басылады.

Құжаттардың барлық түрлерінің қосымша беттерінде сериясы және нөмірлері болады.

 

 

Білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттарға қосымша парақтардың, қосымшалардың бланкілері типографиялық тәсілмен (қолмен немесе баспа құрылғыларының көмегімен толтырылатын деректерді есепке алмағанда) басылады.

Білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттарға қосымша парақтардың, қосымшалардың бланкілерінде мыналар бар:

ЖОО атауы;
түлектің Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) ;
білім беру бағдарламасының (мамандықтың)коды және атауы;
Берілетін дәреже (бар болса);
дәреже беру туралы аттестациялық комиссия отырысы хаттамасының күні мен нөмірі (бар болса);
оқыту түрі;
ЖОО басшысының қолы;
реттік тіркеу нөмірі;
берілген күні және орны (қаласы) ;
ЖОО мөрі.

Білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттардың қосымша парақтарының, Қосымшаларының бланкілері арнайы қорғау дәрежелері бар қағазға басылады.

Өзіндік үлгідегі білім туралы құжаттардың мынадай сериялары бар:

1) бакалавр – BA дәрежесі берілетін жоғары білім туралы диплом;

2) магистр– MA дәрежесі берілетін жоғары оқу орнынан кейінгі білім туралы диплом;

 

Қосымша парақтардың бланкілері мынадай түрде екі тілде толтырылады:

1) оқуды аяқтаған адамның тегі, аты және әкесінің аты (ол болған кезде)жеке басты куәландыратын құжаттағы (не оны алмастыратын құжаттағы) жазбаға сәйкес толық жазылады;

2) шетелдік азаматтың тегі, аты және әкесінің аты (ол болған кезде) Ұлттық паспорттың деректері бойынша орыс тіліндегі транскрипцияда жазылады. Транскрипция оқу орнын бітірген адаммен келісілуі тиіс;

3) “білім беру ұйымының толық атауы” деген жолда оқу орнының ресми атауы көрсетіледі;

4) аттестаттау комиссиясы хаттамасының күні, нөмірі көрсетіледі;

5) “дәреже/біліктілік берілді” жолында-берілетін дәреженің/біліктіліктің атауы;

6) “мамандықтың және (немесе) білім беру бағдарламасының коды және атауы” деген жолдарда мамандықтың және (немесе) білім беру бағдарламасының коды, атауы көрсетіледі;

7) “оқыту нысаны” деген жолда оқыту нысаны көрсетіледі.

8) бланкіде берілетін дипломның сериясы мен нөмірі, білім беру ұйымы орналасқан қала, бланкінің берілген күні: күні (санмен), айы (жазумен) және жылы (төрт таңбалы санмен), берілетін бланкілерді тіркеу журналы бойынша бланктің тіркеу нөмірі көрсетіледі.

Білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттарға қосымшалар екі тілде мынадай түрде толтырылады:

1) Тегі, Аты, Әкесінің аты (бар болса) толық көрсетіледі;

2) Пәндердің атауы, академиялық кредиттердің саны-ECTS. Бағалау (әріптік баламада, балмен және дәстүрлі (жазумен));

3) “қорытынды аттестаттау” деген жолда академиялық кредиттердің атауы, саны – ECTS және бағасы (әріптік баламада, балмен және дәстүрлі (жазумен) көрсетіледі. Егер кешенді емтихан тапсырылса, онда кешенді емтиханға кіретін пәндердің атауы көрсетіледі және бір баға қойылады;

4) “алдыңғы білім туралы құжат” деген сөздерден кейін осы адамның ЖЖОКБҰ-ға қабылдануына негіз болған білім туралы құжаттың атауы, құжаттың нөмірі және оның берілген жылы көрсетіледі. Егер алдыңғы білім туралы құжат шетелде алынған жағдайда, оның қазақ, орыс және ағылшын тілдеріне аударылған атауы және осы құжат берілген елдің атауы көрсетіледі;

5) “оқуға түсті (А)” және “оқуды аяқтады(А)” деген сөздерден кейін тиісінше оқуға түскен жылы және оқуды бітірген жылы төрт таңбалы сандармен, сондай-ақ осы адам оқуға түскен оқу орнының толық атауы және осы адам бітірген ЖЖОКБҰ-ның атауы көрсетіледі. Студент оқи алатын басқа ЖЖОКБҰ көрсетілмейді. Егер студент(лар) ЖЖОКБҰ-ға түскеннен кейін ЖЖОКБҰ-ның филиалында оқуды бастаса және (немесе) оқуын аяқтаса, онда ЖЖОКБҰ-ның атауынан кейін үтір арқылы филиалдың атауы көрсетіледі. Студент оқи алатын басқа ЖЖОКБҰ көрсетілмейді;

6) “игерілген академиялық кредиттердің жалпы саны-ECTS” жолында-кредиттер саны цифрлармен көрсетіледі;

7) “оқытудың орташа өлшемді бағасы (GPA)” жолында – оқудың барлық кезеңіндегі орташа балл цифрлармен көрсетіледі;

8) “кәсіптік практика” деген жолда академиялық кредиттердің атауы, саны – ECTS және бағасы (әріптік баламада, балмен және дәстүрлі (жазумен) көрсетіледі);

9) “Теориялық оқыту кредиттерінің Саны” және “Теориялық оқыту ECTS кредиттерінің саны” жолында – Теориялық оқыту кредиттерінің саны цифрлармен көрсетіледі;

10) “аттестаттау комиссиясының шешімімен” деген жолда хаттаманың нөмірі және күні цифрлармен көрсетіледі;

11)” берілді (берілді) ” деген жолда дәреже / біліктілік көрсетіледі;

12) “мамандық және (немесе) білім беру бағдарламасы бойынша” деген жолда мамандықтың және (немесе) білім беру бағдарламасының коды және атауы көрсетіледі;

13) “ұлттық біліктілік шеңберіне сәйкестік деңгейі” жолында мынадай деңгей цифрларымен көрсетіледі: бакалавриат үшін – 6, магистратура үшін – 7

14) “орындау және қорғау” деген жолда “тақырыбына” деген сөздер, ал магистрлер үшін – “тақырыбына магистрлік диссертация” деген сөздер тырнақшадағы бітіру жұмысының тақырыбы, бітіру жұмысын орындау үшін белгіленген кредиттер саны және бағалау (жазумен) жазылады.